DRET d’ESTRANGERIA a Malgrat de Mar

Reclamarem els teus drets com a estranger i gestionarem la documentació àgil i cómodament

Per què escollir Gestió Maresme?

Gestionem els processos d'estrangeria de manera ràpida i eficaç davant els tràmits burocràtics.

Aconseguir la Nacionalitat espanyola

Asian bride and Caucasian groom have romantic time with Thailand dress

Com es pot obtenir la nacionalitat espanyola per a residència?

L’article 22.1 del Codi civil estableix el termini de residència legal a Espanya almenys de 10 anys. Aquesta residència, a més, ha de ser legal, continuada i immediatament anterior a la petició.

Aquest termini pot ser reduït, segons excepcions, permetent obtenir nacionalitat entre 1 any a 5 anys.

A més del temps de residència legal necessari, l’interessat haurà d’acreditar bona conducta cívica, i suficient grau d’integració en la societat espanyola.

Cal superar la prova de coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya i tenir coneixements d’espanyol (DELE A2)

1

Permís de residencia

El permís de residència és l’autorització que permet residir a Espanya de manera regular i pot ser residència temporal o de llarga durada.

La targeta de residència de familiar comunitari és una targeta de residència per als familiars d’un ciutadà espanyol o ciutadans d’un altre estat membre de la Unió Europea, o d’un altre Estat parteix a l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu quan es reuneixin amb ell o l’acompanyin. Per aconseguir-la no cal disposar d’un contracte de treball per fer la vostra sol·licitud, encara que la parella sí que ha de comptar amb ell o poder demostrar que té un mínim de mitjans econòmics per acreditar. La targeta de règim comunitari és concedida inicialment per cinc anys sense passar per targetes prèvies.
Per conèixer tots els beneficis i resoldre els dubtes contacta amb nosaltres

El permís de residència és l’autorització que permet residir a Espanya de manera regular. Es pot donar el supòsit que sigui titular del permís de residència temporal o de llarga durada. Habitualment, els permisos de residència temporals es concedeixen per un any i es renoven per períodes de dos anys fins arribar a accedir a la residència de llarga durada.

Anteriorment, per renovar el permís de residència calia sol·licitar cita prèvia a l’oficina d’estrangeria. En l’actualitat poden ser renovats la majoria de permisos de residència en línia mitjançant via telemàtica.
L’únic requisit per fer la tramitació és el certificat digital.
En cas de no tenir-lo, podeu contactar amb nosaltres per portar-vos tot el procés d’obtenció.

La documentació exigible per renovar el permís de residència és la següent:

 • Imprès del model oficial (EX-03).
 • Passaport o títol de viatge
 • Còpia completa del passaport o títol de viatge
 • En cas de tenir a càrrec seu a menors d’edat d’escolarització obligatòria, informe emès per les autoritats competents, autonòmiques o estatals, o del centre educatiu.
 • Informe d’integració de la comunitat autònoma del seu lloc de residència, en què consti la participació en accions formatives i el coneixement de les llengües oficials.
 • Documentació segons el supòsit pel qual se sol·licita
 • Documentació acreditativa de disposar de mitjans de vida per al període sol·licitat
 • Documentació acreditativa d’assegurança de metge
 • Si escau, es valorarà l’esforç d’integració de l’estranger acreditat mitjançant l’informe positiu de la comunitat autònoma del vostre lloc de residència.

Els documents aportats d’altres països han d’estar traduïts al castellà o la llengua cooficial del territori on es faci la sol·licitud.

Tots documents estrangers públics ha d’estar prèviament legalitzats per l’Oficina consular d’Espanya, amb jurisdicció al país on s’ha expedit el document.

Per obtenir el permís de residència de llarga durada cal complir les condicions següents:

 • Haver residit legalment i de forma continuada en territori espanyol durant cinc anys.
 • Haver residit cinc anys continuats com a titular de Targeta Blava UE a la Unió Europea, sempre que els dos anys immediatament anteriors a la data de sol·licitud aquesta residència s’hagi produït en territori espanyol.
 • Ser resident beneficiari d’una pensió de jubilació contributiva del sistema espanyol de la Seguretat Social.
  Ser resident beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent, absoluta o de gran invalidesa, en la modalitat contributiva de la Seguretat Social o de prestacions anàlogues a les anteriors obtingudes a
 • Espanya i consistents en una renda vitalícia, no capitalitzable, suficient per al sosteniment.
 • Ser resident i haver nascut a Espanya i en arribar a la majoria d’edat, haver residit a Espanya de manera legal i continuada durant, almenys, els tres anys consecutius immediatament anteriors a la sol·licitud.
 • Haver estat espanyol d’origen i haver perdut la nacionalitat espanyola.
 • Ser resident que en arribar a la majoria d’edat hagi estat sota la tutela d’una entitat pública espanyola durant els cinc anys immediatament anteriors de manera consecutiva.
 • Ser apàtrida, refugiat o beneficiari de protecció subsidiària, trobar-se en territori espanyol i haver-li estat reconegut el respectiu estatut a Espanya.
2

Residència no lucrativa

La residència no lucrativa és un permís que permet a les persones estrangeres residir a Espanya de forma legal, sempre que no facin cap activitat laboral.

Per a la seva concessió, la legislació exigeix ​​que el sol·licitant demostri disposar de mitjans de vida suficients per atendre les seves despeses de manutenció i estada, incloent-hi, si escau, les de la seva família, durant un any.

Per determinar si el sol·licitant disposa d’aquests mitjans econòmics suficients, el Govern espanyol utilitza un indicador econòmic anomenat IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples).

La disponibilitat dels mitjans econòmics es podrà acreditar per qualsevol mitjà de prova, incloent-hi l’aportació de títols de propietat, xecs certificats o targetes de crèdit, acompanyats d’una certificació bancària que acrediti la quantitat disponible com a crèdit a la targeta.

Aquest permís de residència se sol·licita al Consolat d’Espanya del país de residència del sol·licitant, i és impossible sol·licitar-la des d’Espanya i es concedeix inicialment per un any.

Ens encarreguem de tot el procés de sol·licitud del permís de residència no lucrativa. Contacta amb nosaltres sense compromís.

3

Obtenció de residència per arrelament

L’arrelament és el procediment que atorga el permís de residència temporal a estrangers residents a Espanya que fa un temps que resideixen al país de manera il·legal.

Arrelament social: Autorització residència temporal per circumstàncies excepcionals

El permís de residència per arrelament social és l’opció més utilitzada pels estrangers que volen regularitzar la residència a Espanya.

Quins requisits cal complir per rebre el permís de residència per arrelament social?

 • No ésser ciutadà ni familiar de ciutadans d’estats de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu o Suïssa.
 • No tenir antecedents penals a Espanya ni als països d’anterior residència, per delictes contemplats al sistema judicial espanyol.
 • Tampoc no s’ha de tenir prohibida l’entrada a Espanya ni figurar com a rebutjable en països amb què Espanya tingui signats convenis en aquest sentit.
 • No trobar-se dins el compromís de no retorn a Espanya. Això s’estableix per a estrangers que hagin optat per sortir voluntàriament del país i té un termini de 3 anys.
 • Haver residit a Espanya un temps continuat de tres anys, si es va tenir absències no han de superar els 120 dies.
 • Tenir vincles familiars amb altres estrangers residents o amb espanyols, o presentar un informe d’inserció social de l’ajuntament o comunitat autònoma que certifiqui la seva integració social.
 • Comptar amb un contracte de treball o compromís de contracte de treball registrat per un any. L’ocupador ha de garantir una activitat econòmica continuada. També pot acreditar una activitat per compte propi o que té prou mitjans econòmics, sempre que ho recomani l’informe d’integració social. Si l’ocupador és una persona física, ha d’acreditar un ingrés, un cop descomptat el salari convingut, del 100% de l’ IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples) o del 200% si la unitat familiar inclou dos membres. Si hi ha més de dos membres, cal afegir un 50% per cadascun dels que superin aquesta quantitat.

Més informació sobre l’arrelament social.

És un permís de residència temporal que es concedeix a aquells ciutadans estrangers que hagin treballat com a mínim 6 mesos i hagin tingut una residència contínua a Espanya durant els darrers 2 anys.

 • No ser ciutadà d’un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d’aquests països
 • No tenir antecedents penals a Espanya i als països d’origen
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable
 • No trobar-se dins el termini de compromís de no retorn a Espanya 
 • Haver estat amb caràcter continuat a Espanya durant un període mínim de dos anys.
 • Demostrar l’existència de relacions laborals de durada no inferior a sis mesos.

Pots trobar més informació sobre l’arrelament laboral en aquest link.

L’arrelament familiar és un tipus de permís de residència excepcional que s’atorga a estrangers que siguin pares o mares d’un nen comunitari o fills de pare o mare originàriament espanyols.

 • No ser ciutadà d’un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d’aquests països.
 • No tenir antecedents penals a Espanya i als països d’origen.  
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable.
 • No trobar-se dins el termini de compromís de no retorn a Espanya.
 • Ser pare o mare de menor de nacionalitat espanyola, o fill de pare o mare que hagi estat originàriament espanyol.

Més informació sobre l’arrelament familiar.

4

Residència per a inversors: Golden Visa

La Golden Visa, o també anomenat el permís de residència per a inversors, és una opció alternativa per obtenir l’autorització de residència a Espanya a canvi de fer una inversió immobiliària o inversió en accions o participacions d’una empresa espanyola, o en fons d’inversió o altres tipus d’inversió.

El permís té una durada inicial de 2 anys, podent sol·licitar la renovació per períodes successius de 5 anys, sempre que es mantinguin les condicions que van generar el dret.

Els beneficiaris potencials d’aquesta autorització de residència són inversors ciutadans nacionals de països no comunitaris que estiguin disposats a invertir significativament a Espanya.

 1. Per valor igual o superior a 2 milions d’euros en títols de deute públic espanyol, o per valor igual o superior a un milió d’euros en accions o participacions socials d’empreses espanyoles, o dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles.
 2. Per a l’adquisició de béns immobles a Espanya amb una inversió de valor igual o superior a 500.000 euros per cada sol·licitant. És la inversió més popular entre els interessats per adquirir aquest tipus de permís de residència.
 3. Per a un projecte empresarial que hagi de ser desenvolupat a Espanya, i que sigui considerat i acreditat com a interès general.
 4. Aquesta inversió ha de ser duta a terme per alguna societat, que no tingui el domicili social en algun dels territoris coneguts com a paradisos fiscals, segons la normativa espanyola.

Per a aquesta concessió, els inversors a Espanya han de desemborsar per operació la quantitat mínima de 500.000 € en un període no superior a 60 dies anteriors a la sol·licitud, i entre altres aspectes, s’ha d’acreditar haver adquirit la propietat dels béns immobles mitjançant certificació amb informació continuada de domini i càrregues del Registre de la Propietat.

S’ha de presentar un informe favorable per constatar que el projecte aplega raons d’interès general.

És un permís de residència temporal que es concedeix a aquells ciutadans estrangers que hagin treballat com a mínim 6 mesos i hagin tingut una residència contínua a Espanya durant els darrers 2 anys.

 • No ser ciutadà d’un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d’aquests països
 • No tenir antecedents penals a Espanya i als països d’origen
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable
 • No trobar-se dins el termini de compromís de no retorn a Espanya 
 • Haver estat amb caràcter continuat a Espanya durant un període mínim de dos anys.
 • Demostrar l’existència de relacions laborals de durada no inferior a sis mesos.

Pots trobar més informació sobre l’arrelament laboral en aquest link.

L’arrelament familiar és un tipus de permís de residència excepcional que s’atorga a estrangers que siguin pares o mares d’un nen comunitari o fills de pare o mare originàriament espanyols.

 • No ser ciutadà d’un Estat de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d’aquests països.
 • No tenir antecedents penals a Espanya i als països d’origen.  
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable.
 • No trobar-se dins el termini de compromís de no retorn a Espanya.
 • Ser pare o mare de menor de nacionalitat espanyola, o fill de pare o mare que hagi estat originàriament espanyol.

Més informació sobre l’arrelament familiar.

5

Recurs contenciosos administratius contra ordre d'expulsió

Quan ens trobem amb una notificació d’ordre d’expulsió que finalitza la via Administrativa tenim un termini de 2 mesos per interposar un recurs contenciós Administratiu.

El recurs contenciós administratiu ha de ser signat per advocat.

Abans del recurs contenciós administratiu en matèria d’estrangeria trobem dos tipus de recursos administratius:

 • Recurs de reposició: Recurs davant del mateix òrgan que dicta la resolució que recorrem.
 • Recurs d’alçada: Quan l’òrgan encarregat de resoldre el recurs és l’immediatament superior en l’àmbit jeràrquic

L’expulsió del territori nacional és una sanció administrativa als estrangers/es que estan en situació irregular a Espanya (art. 57.1 LEx). La causa més habitual és la permanència irregular (sense autorització de residència) en un termini superior a 90 dies.

Més informació a l’Article 53 de la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social.

53.1.a) Trobar-se irregularment en territori espanyol, per no haver obtingut la pròrroga d’estada, mancar d’autorització de residència o tenir caducada més de tres mesos l’autorització esmentada, i sempre que l’interessat no n’hagi sol·licitat la renovació termini previst reglamentàriament.

L’expulsió obliga un estranger que es troba en situació irregular a Espanya a abandonar el territori espanyol. En molts casos comporta una ordre de no retorn que tindrà una durada màxima de cinc anys. El procediment s’inicia per part de la policia, quan detecta que hi ha una persona la situació de la qual suposa un incompliment de la normativa d’estrangeria (estada superior a 90 dies sense autorització o permís de residència).

Una vegada dictada l’ordre d’expulsió, es procedeix a l’arxiu de qualsevol procediment iniciat que tingués com a objectiu obtenir una autorització per residir o treballar a Espanya.

L’expulsió d’un estranger afecta drets fonamentals tan importants com ho són la intimitat personal i familiar. Per tant, les autoritats espanyoles han de ponderar les circumstàncies familiars i l’arrelament de l’afectat abans de prendre una decisió sobre la seva expulsió.

S’inicia mitjançant un expedient sancionador per la policia nacional on s’inicia el procediment d’expulsió de l’estranger/a. Es disposa d’un termini de 48 hores (procediment preferent) o 15 dies (procediment ordinari) per formular al·legacions i aportar documentació acreditativa.

 • S’han de presentar legacions i sol·licitar l’arxiu de l’expedient i subsidiàriament es pot sol·licitar la sanció de multa.

La subdelegació del govern pot dictar una resolució acordant l’expulsió que es pot recórrer mitjançant recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos des de l’endemà de la notificació.

 • No tenir antecedents penals
 • Tenir arrelament social
 • Tenir arrelament familiar
 • Tenir arrelament laboral
 • Mancar elements negatius que justifiquin l’expulsió
 •  
 • Passaport
 • Empadronament
 • Formació o estudis a Espanya

Mentre es resol el recurs contenciós administratiu, es pot sol·licitar la suspensió de l’ordre d’expulsió i les mesures cautelars com a presentacions periòdiques, la retirada del passaport…

Si es desestima el recurs contenciós administratiu, es pot interposar recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de la comunitat autònoma.

Necessites assessorament?

... O també pots contactar per telèfon