Advocats experts en Reclamacions bancàries a Malgrat de Mar

Som especialistes reclamant els teus drets davant d'un conflicte amb el teu banc

Per què escollir-nos per a la reclamació bancària?

La nostra experiència és un recurs de valor a l'hora de reclamar els drets dels nostres clients davant d'un conflicte bancàri.

Índex d'apartats

1

Reclamació bancària per despeses de la hipoteca

Bank employee with home loan agreement

Com reclamar les despeses hipotecàries al banc?

S’han de reunir els justificants de pagaments o les factures abonades.

Per presentar la reclamació podeu acudir en primera instància al servei d’atenció al client del mateix banc. La reclamació s’ha de fer mitjançant burofax i és el pas previ a la reclamació judicial.

 • Despeses de notaria corresponents a l’escriptura de préstec hipotecari (50%).
 • Despeses de taxació de l’habitatge (100%).
 • Factura del Registre de la Propietat per la inscripció de la hipoteca (100%).
 • Despeses de Gestoria (fins al 100%).
 • Taxació (100%).

A la Nova Llei Hipotecària es va establir que les despeses les hauria d’abonar l’entitat bancària i amb la possibilitat de reclamar les despeses de constitució de les hipoteques signades abans del 16 de juny de 2019.

El termini encara no és clar o resta per determinar. El Tribunal Suprem ha elevat una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Actualment, estem esperant la seva resolució.

En aquest cas, el tribunal Suprem descarta que la data de prescripció sigui el moment de subscripció del contracte o el pagament de les quantitats indegudes. El tribunal Suprem ha consultat el TJUE la data de la prescripció que seria:

 1. La sentència que declari la nul·litat de la clàusula en concret.
 2. La sentència de 23 de gener de 2019 que van fixar doctrina sobre els efectes restitutoris o sentències TJUE posteriors que delimiten els terminis de prescripció com la STJUE 16/07/2020.

Per poder dur a terme la reclamació de les despeses hipotecàries sol·licitarem la següent documentació:

 1. Còpia del DNI/NIE o Passaport
 2. Escriptura del préstec hipotecari
 3. Factura del registre
 4. Factura del taxador
 5. Factura del notari
 6. Factura de la pròpia gestoria
 7. Justificant del pagament de l’impost d’actes jurídics documentats
2

Reclamació bancària sobre la Clàusula Sol

advocats experts en reclamacions sobre la clàusula sol

Què és la clàusula sol?

La clàusula sol marca un límit del tipus d’interès variable perquè el del  Banc mai no pugui ser inferior a un percentatge determinat.

D’aquesta manera encara que el tipus d’interès oficial vagi disminuint el consumidor no es pot beneficiar d’aquesta reducció en les quotes en benefici de l’entitat de crèdit.

Els afectats per aquesta clàusula abusiva poden reclamar al seu banc que els retornin les quantitats abonades de més per aquestes quantitats indegudes.

Es pot acudir a la via extrajudicial i la judicial. La reclamació s’inicia amb un burofax dirigit a l’entitat al departament d’atenció a l’usuari normalment.

Inicialment, només podien reclamar consumidors i usuaris. Actualment, s’admet que un empresari pugui reclamar la nul·litat d’aquesta clàusula complint amb uns certs requisits.

El que determina el caràcter abusiu de la clàusula sol és no superar el control de transparència. La clàusula impedeix al consumidor apreciar la càrrega econòmica i jurídica en el contracte.

Segons la CSC (Comissió de Seguiment i Control) l’import mitjà de la reclamació la clàusula sol oscil·la entre els 7.100€ i 7.200€ aproximadament.

Les devolucions per clàusula sol i interessos de demora no s’inclouen com a ingrés en la declaració de renda.

No obstant això, sí que s’hauria de retornar les quantitats deduïdes en els casos que s’hagin deduït quantitats per inversió en habitatge habitual en el cas que fos aplicable i sol·licitada aquesta deducció havent-se de retornar aquestes quantitats.

 • En el cas d’una reclamació de persona física còpia dels DNIs dels titulars del préstec i avaladors.
 • En el cas de matrimoni en règim econòmic de guanys còpia del DNI del cònjuge.
 • En el cas que reclami una societat: Còpia de l’Escriptura de Constitució de societat.
  Còpia simple del préstec hipotecari: és la fotocòpia de l’escriptura signada en el notari detallant les condicions del préstec.
  Quadre d’amortització: és el quadre d’amortització amb el desglossament de les quantitats pagades i el càlcul dels interessos. Es pot obtenir a través de la banca en línia o mitjançant sol·licitud a l’entitat bancària.

Pots reclamar tots els diners pagats per la clàusula sol de la teva hipoteca, encara que hagis pagat el préstec íntegrament.

Podem sol·licitar la nul·litat absoluta de la clàusula en virtut dels articles 8, 9 i 10 de la Llei de Condicions Generals de la Contractació. En aquest cas ens trobaríem davant un termini d’imprescriptibilitat i no existiria termini de cap prescripció en trobar-nos davant la nul·litat absoluta de la clàusula.

No obstant això, podríem trobar-nos davant un termini de 4 anys en els casos que se sol·liciti la nul·litat relativa o anul·labilitat de la clàusula sol si la demanda es fonamenta en l’article 1301 del Codi Civil per un error o vici del consentiment. En aquest cas la reclamació tindrà un termini de prescripció de 4 anys des de la consumació del contracte d’hipoteca (pagament).

S’ha considerat inicialment que els acords “parany” amb el banc són nuls i no són vàlids.

No obstant això, existeixen noves sentències judicials a les quals es validen aquests acords si es compleixen alguns requisits com el de transparència. S’ha d’examinar la realitat de cada cas.

3

Reclamació bancària sobre l'index IRPH

Macro shot of increase in mortgage rate concept

Què és la reclamació del IRPH?

El IRPH és l’Índex de Referència dels Préstecs Hipotecaris i funciona com a índex financer similar a l’Euríbor. El IRPH pot declarar-se nul i permetre als usuaris continuar amb el préstec amb un índex alternatiu o resoldre el contracte.

El TJUE estableix que la clàusula de IRPH pot declarar-se nul·la si existeix un desequilibri perjudica el consumidor. Els afectats poden reclamar les quantitats abonades de més pel IRPH a l’ésser un índex declarat abusiu.

Primer cal realitzar una reclamació extrajudicial a l’entitat bancària. Aquesta reclamació s’executa mitjançant burofax al departament d’atenció al client. En el cas de no prosperar la reclamació extrajudicial podrem acudir a la via judicial.

S’ha de guardar tota la documentació que es vagi generant durant tot el procés. És important comptar amb l’assessorament adequat i conèixer la quantitat total que es pot reclamar abans d’arribar a cap acord.

Es pot reclamar la clàusula  IRPH continguda en contractes de persones físiques o jurídiques que no tinguin la consideració de consumidor podran ser sotmeses al control d’incorporació i, si no superen el mateix podran ser declarades nul·les.

El preu de reclamació de la clàusula IRPH dependrà en funció de com es desenvolupi el procediment. Les situacions més habituals i estimatives són:

 • Preu mínim: 10% de la quantitat recuperada
 • Import mitjà de casos reeixits: 15% de la quantitat recuperada
 • Preu màxim: 20% de la quantitat recuperada.

La documentació necessària per a iniciar la reclamació del IRPH són:

 • L’escriptura del préstec hipotecari.
 • Els rebuts de les teves quotes hipotecàries.
 • Novacions, renovacions i ampliacions del préstec.
  Escriptura de cancel·lació del préstec.

Per a reclamar la nul·litat del IRPH i restitució de quantitats estem davant un termini d’imprescriptibilitat si es declara la clàusula la nul·litat de ple Dret de la clàusula del IRPH.

Ens trobaríem davant un termini d’imprescriptibilitat en virtut dels articles 8, 9 i 10 de la Llei de Condicions Generals de la Contractació. Es pot reclamar les quantitats ja abonades des de qualsevol data en comptar amb un termini imprescriptible. Perquè es declari la nul·litat d’aquesta clàusula serà necessari el control de transparència.

4

Reclamació bancària de targetes de crèdit revolving

Com reclamar targetes revolving

Què son les targetes de crèdit revolving?

Les targetes revolving són targetes de crèdit que permeten ajornar i acumular els pagaments de les compres acumulant també interessos.

Els interessos que es poden aplicar per a aquesta mena de targetes poden superar el 25% d’interessos  TAE, els quals s’han declarat judicialment abusius en molts casos per usura i manca de transparència d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem.

Per què aquestes targetes són condemnades a retornar dels diners i pagament d'interès?

A les targetes de crèdits revolving se’ls aplica la Llei de 23 de juliol de 1908 sobre nul·litat de contractes de préstecs usuraris.

“Serà nul tot contracte de préstec en què s’estipuli un interès notablement superior al normal dels diners i manifestament desproporcionat amb les circumstàncies del cas o en condicions tals que resulti aquell lleoní, havent-hi motius per a estimar que ha estat acceptat pel prestatari a causa de la seva situació angoixant, de la seva inexperiència o de les limitacions de facultats mentals…”

Per a apreciar l’abús podem acudir a les taules del Banc d’Espanya amb els interessos mitjans de cada any i les operacions de crèdit al consum a termini entre 1 i 5 anys quan la targeta revolving fos contractada amb anterioritat a 2018.

A partir del 2018 el Banc d’Espanya inclou en les seves estadístiques el tipus d’interès mitjà per a  Targetes de crèdit i targetes revolving.

A Gestió Maresme comptem amb un economista per a realitzar els càlculs que permetran determinar si el crèdit és abusiu o no, i si podria prosperar aquesta reclamació per tals motius.

S’ha de recórrer, en primera instància, a la via extrajudicial acudint al Servei d’Atenció al Client del mateix banc o entitat de crèdit.

La reclamació ha de realitzar-se mitjançant burofax i és el pas previ a la reclamació judicial. En el cas que no prosperi la via extrajudicial podrem presentar una demanda.

 • El contracte entre les parts de la targeta de crèdit.
 • El quadre d’amortització de la targeta  revolving durant tota la relació contractual.

El termini per a reclamar els interessos o comissions de les targetes revolving és de 5 anys en virtut de l’article 1964.2 del codi Civil per a regular les accions personals que no tinguin assenyalat expressament termini de prescripció des que es pogués exigir el compliment de l’obligació.

El  TJUE en les seves sentències de 9 de juliol de 2020, assumptes acumulats C698/18 i C699/18 i 16 de juliol de 2020, assumptes acumulats C224/19 i C259/19, analitza la limitació dels efectes de la nul·litat d’una clàusula abusiva mitjançant l’establiment d’un termini de prescripció.

5

Reclamació bancària d'execucions hipotecàries

Reclamació d'execució hipotecària

Què és una execució hipotecària?

L’execució hipotecària és el procés mitjançant l’entitat bancària creditora del préstec hipotecari intenta cobrar el deute hipotecari a través d’un procés judicial en el qual s’arriba a la venda o subhasta del bé hipotecari (garantia) a través del procés d’execució hipotecària.

També es pot arribar a executar el patrimoni dels fiadors o avaladors del crèdit hipotecari davant l’impagament de les quotes hipotecàries.

Els arguments pels quals el deutor es pot oposar a l’execució del seu immoble són:

 • Incompliment dels requisits de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari.
 • Error en la determinació de la quantitat de l’execució.
 • Existència d’un altre gravamen.
 • Existència de clàusules abusives en el préstec hipotecari
 • Tramitació de la segona oportunitat.

Els processos d’execució hipotecària poden durar anys.

Entre que es deixa de pagar de 2 a 3 anys estimativament. Depenent de la càrrega de cada jutjat i de les complexitats i particularitats de cada cas en concret.

 • Perduda del bé en subhasta sense deure res més.
 • Perduda del bé en subhasta amb deute fins i tot a favor de l’entitat.
 • Dació en pagament negociada.
 • Dació en pagament amb lliurament de la propietat amb condonació total del deute
 • Dació en pagament amb condonació de deute parcial
 • Dació en pagament amb lloguer social
 • Sobreseïment del procés per defectes en la demanda. S’ha de tornar a presentar la demanda i iniciar el procediment des de l’inici.
Necessites assessorament?

... O també pots contactar per telèfon