Reclamació d'accidents de laborals a Malgrat de Mar

Reclamem els teus drets si has patit un accident de trànsit, accident laboral o un accident en el qual existeixi responsabilitat patrimonial de l’administració.

Per què escollir-nos per a la reclamació d'un accident laboral?

Gestionem la reclamació de manera ràpida i eficaç davant accidents LABORALS

Reclamació d'accidents de laborals

reclamar accidente laboral

He patit un accident laboral, qué haig de fer?

En primer lloc el que has de fer es rebre una visita mèdica. Es pot realitzar una reclamació judicial mitjançant un procediment laboral. En aquest cas serà indispensable comptar amb una prova pericial mèdica.

En el cas d’alguns d’accidents greus es pot reclamar per via penal. No tots els accidents laborals es poden reclamar per via penal.

Qualsevol treballador. També poden reclamar aquells treballadors que no estan donats d’alta com a treballadors per l’empresa inclús els treballadors que no disposen de permís de residència.

Els treballadors per compte aliena estrangers de països que hagin ratificat el Conveni número 19 de l’Organització Internacional del Treball, de 5 de juny de 1925, que prestin els seus serveis sense trobar-se legalment a Espanya i sense autorització per treballar o document que acrediti l’excepció a l’obligació d’obtenir-la, es consideraran inclosos en el sistema espanyol de Seguretat Social i en alta en el règim que correspongui només als efectes de la protecció de les contingències d’accidents de treball i malalties professionals.

També en determinats casos poden realitzar la reclamació per via penal

S’ha de realitzar peritatge per determinar el grau de danys personals que en aquest cas s’utilitza el barem de valoració d’accidents de trànsit vigent. Un cop aconseguida l’alta i l’estabilització de les lesions es pot procedir a la reclamació.

Necessitaràs interposar una demanda als jutjats socials i un advocat i un perit per tenir més probabilitats d’èxit. També pots interposar una denúncia per via penal en casos greus.

Pots presentar una denúncia per Internet a la Inspecció de Treball corresponent.

Per realitzar una denuncia penal s’ha d’acudir a la comissaria dels mossos d’esquadra o al jutjat de guàrdia. No obstant es recomanable tenir la documentació mínima necessària i que un advocat us ajudi a redactar i preparar la denuncia.

 • Tota la documentació mèdica
 • Pericial mèdica si escau
 • Factures mèdiques
 • Documentació laboral com nòmines, contracte de treball…

La indemnització dels danys es calcula mitjançant el barem d’accidents de trànsit vigent de cada moment. Pots consultar aquí el barem del 2020.

En relació amb els danys del lucre cessant es valoren segons la documentació econòmica aportada o una pericial econòmica.

En el cas de concurrència de culpes o responsabilitats cada part haurà de pagar la indemnització segons el grau de responsabilitat. La concurrència de responsabilitats es determina segons la prova pericial o l’acceptació de les parts.

En cas de no estar d’acord amb la indemnització proposada es pot demandar a la companyia asseguradora perquè en un procés judicial es determini quin és el valor real de la indemnització que em tocaria percebre.

 • Assistència mèdica: tractament, rehabilitació, medicines, operacions…
 • Prestació per incapacitat temporal: En aquest cas es té en compte la base de cotització per contingències professionals.
 • Indemnització per incapacitat permanent.
 • Indemnització per mort del treballador.
 • Indemnització per lesions físiques definitives
 • Indemnització per conveni col·lectiu
 • Indemnització per culpa de l’empresari
 • Reunir tota la documentació laboral i mèdica de l’accident així com l’atestat de la policia en el seu cas. També es pot demanar la documentació relativa a la denúncia a la  Inspecció de Treball.
 • Reclamació prèvia al SMAC.
 • Negociació amb l’empresa.
 • Judici.
 • Recurs.

El termini de prescripció per reclamar la indemnització és d’1 any des de l’alta mèdica o estabilització de les lesions (article 59 de l’Estatut dels Treballadors).

No es pot saber quin és l’import de la indemnització fins que no es determina l’abast de les lesions produïdes.

Els preus varien segons el cas. Normalment, cobrem quan el client cobri o demanem una provisió mínima abans. En el cas que hi hagi condemna en costes en contra l’entitat podem pactar que cobrem les costes judicials que pagui l’empresa més un percentatge de l’indemnització que pot ser del 10%.

Necessites assessorament?

... O també pots contactar per telèfon