Reclamació d'accidents per resposabilitat patrimonial

Reclamem els teus drets si has patit un accident de trànsit, accident laboral o un accident en el qual existeixi responsabilitat patrimonial de l’administració.

Per què escollir-nos per a la reclamació d'un accident?

Gestionem la reclamació de manera ràpida i eficaç davant d'accidents de TRÀNSIT, accidents LABORALS o de RESPONSABILITAT

Reclamació per responsabilitat patrimonial

moderne+vrijstaande+huizen

Què és un procediment de responsabilitat patrimonial de l’administració?

La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques és deriva l’obligació que té l’administració pública d’indemnitzar pel dany que provoca pel seu funcionament. Pressuposa l’existència d’un dany i un dret o interès protegit.

La reclamació per responsabilitat patrimonial consisteix a reclamar una indemnització que un particular pateix en els seus béns i drets, excepte casos de força major, sempre que la lesió sigui conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics i que el dany sigui efectiu, avaluable econòmicament i individualitzable en relació amb una persona o grup de persones i que no tinguin l’obligació jurídica de suportar.

La seva regulació es realitza a la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, articles 91 i 92, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del Règim Jurídic del Sector Públic, articles 32 a 35.

El termini és d’un any, des que es va produir el fet o acte que motivi la indemnització.

Superades la fase extrajudicial i esgotada la via administrativa es pot realitzar un «recurs contenciós administratiu»:

  • Primer hem de comprovar si l’accident o l’actuació de l’administració és reclamable. Per saber si es pot reclamar, hem de tenir en compte els danys materials i/o lesions causats.
  • Després hem de comprovar la documentació necessària per dur a terme la reclamació.

La reclamació s’ha de presentar a qualsevol dels registres i oficines a què es refereix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Documents a aportar són tots els que sigui convenient per a la defensa de la seva argumentació, com per exemple:

  • Tota la documentació mèdica
  • Pericial dels danys
  • Pericial mèdica si escau
  • Factures mèdiques
  • Documentació econòmica que pugui determinar el lucre cessant (pèrdues econòmiques)

Després d’haver presentat la reclamació i estigui acceptada, s’aplicarà el procediment previst als articles 67, 81,91 y 92 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre. Serà necessari tenir el dictamen del Consell d’Estat quan la quantia sigui superior a 50.000 €

Termini de resolució: Sis mesos. Després dels 6 mesos sense contesta s’entén desestimada.

Òrgan competent per a resoldre: Departament o al Consell de Ministres segons l’article 32.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.

Recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes.
Recurs contenciós administratiu davant l’òrgan jurisdiccional que correspongui, en el termini de dos mesos (article 46 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol).

  • Responsabilitat directa.
  • Responsabilitat objectiva i per culpa.
  • Reparació integral.

Depèn dels danys. En casos d’accidents la indemnització dels danys es calcula mitjançant el barem d’accidents de trànsit vigent.

Amb relació als danys del lucre cessant es valoren segons la documentació econòmica aportada o una pericial econòmica.
En el cas de concurrència de culpes o responsabilitats cada part haurà de pagar la indemnització segons el seu grau de responsabilitat.

La concurrència de responsabilitats es determina segons la prova pericial o l’acceptació de les parts.

Dependrà en cada cas. L’administració pot arribar a un acord i en aquests casos seria molt més ràpid i econòmic.

L’article 13.3 del Real Decret 429/1993 estableix que els expedientes hauran de resoldre’s en el temps de sis mesos.

Un cop superat aquest termini es pot interposar recurs contenciós administratiu i el termini pot superar l’any per arribar a judici. Després també es poden interposar altres recursos.

Dependrà de cada cas. Normalment, cobrem quan el client cobri o demanem una provisió mínima. En el cas que hi hagi condemna en costes podem pactar que cobrem les costes judicials més un percentatge de la indemnització.

Necessites assessorament?

... O també pots contactar per telèfon