Reclamació d'accidents de trànsit a Malgrat de Mar

Reclamem els teus drets si has patit un accident de trànsit, accident laboral o un accident en el qual existeixi responsabilitat patrimonial de l’administració.

Per què escollir-nos per a la reclamació d'un accident?

Gestionem la reclamació de manera ràpida i eficaç davant d'accidents de TRÀNSIT, accidents LABORALS o de RESPONSABILITAT

Reclamació d'accidents de tránsit

reclamació accidents de trànsit malgrat de mar

He patit un accident de trànsit, qué haig de fer?

En el cas que sigui lleu i possible realitzar un part amistós s’haurien d’omplir les dades i realitzar la firma. S’ha de realitzar el croquis de l’accident i es reconeix la culpa del responsable. Si hi ha desacord i ningú vol reconèixer la culpa o existeixen dubtes s’hauria de trucar a la policia perquè realitzi un atestat i reculli les dades de l’accident per determinar la responsabilitat.  Si s’han patit lesions s’haurà de trucar a emergències mèdiques al telèfon 112 i demanar  el corresponent comunicat mèdic.

Els ocupants dels vehicles, el conductor no culpable i els tercers implicats en l’accident.

Quan la culpa de l’accident és culpa de la víctima no es té dret a indemnització.

En cas de l’assegurança a tot risc també es cobreix al conductor responsable.

S’ha de comunicar el sinistre a l’asseguradora tan aviat com sigui possible i remetre tota la documentació relacionada amb l’accident tant dels danys materials com personals.

En relació amb els danys materials com personals s’ha de realitzar una valoració a través d’un peritatge.

Pels danys personals s’ha de realitzar un informe mèdic (o peritatge mèdic) per determinar el grau dels danys segons el barem de valoració d’accidents de trànsit vigent.

 

En el cas d’alguns d’accidents greus es pot reclamar per via penal.

La víctima de l’accident té dues vies per reclamar. La via extrajudicial i la via judicial.

Per fer la reclamació es necessitarà, en primer lloc, determinar els danys materials i personals que s’hagin produït arran de l’accident.

Abans d’arribar a la via judicial s’intentarà la via no judicial de forma amistosa. Un cop esgotada la via extrajudicial es podrà acudir a la via judicial interposant la corresponent demanda per incompliment contractual o dany i perjudicis.

  • Tota la documentació mèdica
  • Pericial dels danys
  • Pericial mèdica si escau
  • Factures mèdiques
  • Factures de la reparació o pressupost
  • Documentació econòmica que pugui determinar el lucre cessant (pèrdues econòmiques). Pot ser útil nòmines, declaració de la renda, liquidacions impostos com IRPF, IVA o Societats.
  • Encàrrecs professionals.
  • Tota la documentació que pugui servir per acreditar la pèrdua d’ingressos potencials.

 

La indemnització dels danys es calcula mitjançant el barem vigent de cada moment. Pots consultar aquí el barem del 2021 descarregant el següent PDF.

En relació amb els danys del lucre cessant es valoren segons la documentació econòmica aportada o una pericial econòmica.

En el cas de concurrència de culpes o responsabilitats cada part haurà de pagar la indemnització segons el seu grau de responsabilitat.
La concurrència de responsabilitats es determina segons la prova pericial o l’acceptació de les parts.

En cas de no estar d’acord amb la indemnització proposada es pot demandar a la companyia asseguradora perquè en un procés judicial es determini quin és el valor real de la indemnització que em tocaria percebre. En molts casos les asseguradores intenten evitar el pagament de la màxima indemnització perquè va en contra dels seus interessos pagar la quantitat màxima.

En els casos els quals es demanda a l’asseguradora s’ha de vigilar la possible condemna en costes. S’ha de tenir molt clar què es reclama, perquè i com. Per això és vital fer la reclamació amb l’advocat i els corresponents perits. A més a més depenen de la pòlissa aquestes despeses les pot assumir l’asseguradora fins als límits assegurats.

Es pot obtenir una indemnització superior a la proposada acreditant i valorant els danys en un import que resulti superior al proposat per l’asseguradora. Es requereix una prova pericial que pugui demostrar els imports que es reclamen i que s’ajusten als danys reals.

En alguns casos les indemnitzacions proposades poden incórrer en errors o defectes en la valoració que poden justificar indemnitzacions a la baixa. S’ha d’acreditar tot i la falta d’acreditació dels danys també poden justificar indemnitzacions inferiors. És importantíssim comptar amb tots els documents acreditatius dels danys produïts, testimonis i en el seu cas perits.

Es pot negociar amb l’asseguradora o es pot anar a la via judicial per a determinar l’import final de la indemnització. Si s’acut a la via judicial es pot cobrar la part de la indemnització en la qual les dues parts estiguin d’acord deixant pel procés judicial la determinació final de l’import que correspongui a la indemnització final.

⦁ Comunicar l’accident a la companyia asseguradora
⦁ Fer el seguiment mèdic fins a l’alta mèdica
⦁ Valoració dels danys materials pel perit de la companyia i un mecànic de confiança.
⦁ Negociar amb la companyia el pagament total de la indemnització.
⦁ Interposar la demanda contra la companyia en cas de no estar d’acord amb la quantia d’indemnització.

En aquests casos recomanem que s’esculli un advocat de confiança, ja que els que treballen per les companyies asseguradores poden tenir conflicte d’interessos a treballar, també, per la companyia.

La companyia en principi no voldria pagar la indemnització màxima perquè afecta als seus beneficis en molts de casos.

En disposar d’un advocat de confiança aquest pot oferir un tracte més proper i personalitzat.

Necessites assessorament?

... O també pots contactar per telèfon