Quins temes porta un advocat familiar a Girona?

abogado de familia girona

Quan necessiteu contractar un advocat de família a Girona, és important conèixer les vostres opcions. Vostè vol algú que pugui ajudar amb totes les seves necessitats legals, incloent divorci o separació, parelles de fet, qüestions de paternitat, custòdia i règim de visites, preocupacions d’adopció i més.

Divorci o separació legal

El divorci o separació legal és un procés legal complicat que implica la dissolució del matrimoni o unió registrada. Això significa que les parts ja no estan casades o registrades legalment i són lliures per a casar-se o registrar-se amb altres persones en el futur. El procés de divorci o separació legal es divideix en diverses etapes, incloent la presentació de la sol·licitud, la negociació dels acords, i, si cal, la resolució de la qüestió a través d’un judici.

advocat de familia Girona

Un advocat juga un paper important en aquest procés, ja que ajuda a les parts a comprendre les seves opcions i drets, a negociar acords justos i a representar-les davant del tribunal en cas de ser necessari. A més, l’advocat ajuda a protegir els interessos de les parts i a garantir que el procés es desenvolupi de manera justa i equitativa.

Durant el procés de divorci o separació legal, les parts poden haver de resoldre qüestions importants com la custodia dels fills, la distribució de béns i responsabilitats econòmiques. Els acords arribats en aquestes qüestions es converteixen en ordres judicials una vegada aprovats per un jutge.

Parelles de fet

Una parella de fet és una relació entre dues persones que no estan casades, però viuen juntes i comparteixen la vida com si estiguessin casades.

La parella de fet té molts avantatges:

  • Podeu compartir l’assegurança mèdica amb la vostra parella.
  • La declaració de la renda es fa conjuntament, cosa que pot estalviar diners en impostos.
  • Tenen els mateixos drets que les parelles casades pel que fa a herències i divisió de béns en cas de defunció o divorci (això pot requerir paperassa addicional). A més, si un dels membres de la parella mor sense deixar fills o altres persones a càrrec seu al seu testament, la part dels béns d’aquesta persona passarà directament a qui hagi nomenat com a beneficiari, en lloc de repartir-se primer entre els membres de la família, com passaria si hagués estat casat en el moment de la mort.

Paternitat

La paternitat és la determinació legal de la paternitat d’una persona. Quan s’estableix la paternitat, vol dir que s’ha determinat que un home és el pare biològic d’una altra persona i, per tant, responsable de la cura i la manutenció. Això es pot aplicar tant als pares solters com als casats.

advocat de familia paternitat

Un advocat de família a Girona us pot ajudar a establir la paternitat si teniu problemes per fer-ho pel vostre compte. Poden ajudar amb les proves d’ADN, que consisteixen a prendre mostres dels dos progenitors i comparar-les entre si; o poden remetre-li a un expert que pugui fer aquestes proves en lloc de fer-ho ells mateixos (d’aquesta manera no necessitaran accedir a cap informació confidencial).

Si no hi ha proves que demostrin que un home no és el pare biològic del seu(s) fill(s), haurà de pagar la manutenció fins que compleixin 18 anys, o 21 si segueixen estudiant a temps complet en aquell moment. En alguns casos en què hi hagi dubtes sobre si algú realment ha de pagar la manutenció dels fills en funció de la seva situació sentimental (per exemple: si un dels membres de la parella segueix convivint però no vol res més), aleshores un advocat podria sol·licitar que no es paguin aquestes quantitats fins que no es resolguin legalment aquests dubtes.

Custòdia i règim de visites

La custòdia és el dret i les obligacions de prendre decisions importants en relació a l’educació i el benestar d’un menor d’edat. Això inclou decisions sobre la seva educació, salut i benestar emocional.

El règim de visites, per altra banda, és un acord entre les parts que estableixen les condicions en les quals un pare o un altre progenitor que no té la custòdia de la criança pot mantenir una relació amb el menor. Aquest acord també pot incloure acords sobre la durada i freqüència de les visites, així com les activitats que es poden realitzar durant les visites.

En conjunt, la custodia i el règim de visites són temes importants en els procediments de família i sovint es negocien o decideixen per un jutge en un procés judicial. Un advocat de família pot ajudar en la negociació i la redacció d’acords de custòdia i règim de visites, així com en la representació en les corts en cas de disputa.

Adopció, acolliment i maternitat subrogada

  • Adopció: El procés d’adoptar legalment un nen.
  • Acolliment familiar: Col·locació d’un menor a cura d’una altra persona per proporcionar-li aliments, allotjament i roba, alhora que s’hi estableixen vincles legals.
  • Subrogació: La pràctica de gestar i donar a llum el nadó d’una altra dona mitjançant inseminació artificial o transferència d’embrions amb la intenció de renunciar a tots els drets parentals sobre aquest nen que no hi està genèticament relacionat (la mare de lloguer).

Dret de la vellesa

Les voluntats del difunt han de respectar-se i l’herència només es pot repartir d’acord amb elles. El testament vital és un document que us permet expressar els vostres desitjos en relació amb les cures al final de la vida. És important assegurar-se que la seva família el coneix i respecta aquests desitjos quan calgui.

El poder notarial durador permet designar una persona que gestionarà els seus assumptes quan no pugui fer-ho per si mateixa. Aquesta persona també pot encarregar-se dels assumptes financers en nom d’una altra persona que no tingui capacitat mental (pares ancians, per exemple).

derecho de vejez girona

Demandes alimentàries

Les demandes d’aliments són un tipus de plet. S’interposen per un cònjuge contra l’altre per al pagament dels deutes. També es pot reclamar pel pagament de targetes de crèdit, préstecs o hipoteques contrets durant el matrimoni o la unió civil.

A Espanya, les demandes de pensió d’aliments s’han de presentar en el termini de dos anys a partir de la data en què vostè se separa del cònjuge/parella i abandona el domicili (o viceversa). La quantia depèn de diversos factors, entre ells

  • El temps que hagi trigat a presentar la demanda;
  • Si hi ha fills pel mig;
  • La situació econòmica de cadascú en aquell moment.

Tutela de menors i persones amb discapacitat

La tutela és una relació jurídica entre un adult i un menor. La tutela pot ser temporal o permanent, i es pot atorgar a una persona diferent dels pares del menor.

A Espanya, la tutela es regula amb caràcter general a l’article 8 de la Llei 1/1992, de 10 de gener, de protecció del menor (LPM). Aquesta llei va ser modificada el 2009 quant a la seva regulació de la pàtria potestat sobre els menors i incapacitats; no obstant això, la LPM continua contenint disposicions en matèria de tutela que no apareixen en altres lleis com les relatives a l’adopció o els casos de custòdia dels fills de parelles de fet en què un dels progenitors ha estat declarat incapaç per a l’exercici de la pàtria potestat sobre els seus propis fills per raó de malaltia o discapacitat psíquica[1].

Un advocat de família a Girona us pot ajudar en diferents assumptes legals relacionats amb la vostra família i éssers estimats

El camp del dret de família és molt ampli. Un advocat de família a Girona us pot ajudar amb molts assumptes legals diferents relacionats amb la seva família i éssers estimats. Aquests inclouen divorci, parella de fet, paternitat, custòdia, adopció i demanda entre d’altres.

Un bon advocat no només serà capaç de proporcionar assessorament jurídic, sinó també guiar-lo a través del procés de resolució de l’assumpte en qüestió.

Si busca un advocat de família a Girona, podem ajudar-lo. Al nostre bufet, comptem amb advocats experimentats que us poden ajudar amb tota mena d’assumptes de dret de família. Treballarem dur per resoldre el vostre cas de manera eficient i ràpida perquè pugui tornar a viure la seva vida!

Social:

Articles relacionats

Comprar vivienda malgrat de mar

¿És bon moment per a comprar un habitatge?

Hi ha moltes particularitats en el mercat dels béns immobles. Els factors que poden determinar l’oportunitat o l’èxit en la inversió o comprar d’un bé immoble dependran en cada cas.