Divorci de mutu acord

Assessorem i acompanyem als matrimonis en fase de separació per ajudar-los a gsetionar la seva separació còmodament

Per què escollir-nos per a la gestió del divorci?

Aconseguim un procés de divorci més ràpid, senzill i econòmic.

Que és el divorci de mutu acord?

Com es gestiona? per a qui és indicat?

El divorci mutu acord és un procés en el qual es posa fi al matrimoni mitjançant l’acord d’ambdós cònjuges. Un cop finalitzat el divorci una persona es pot tornar a casar. Mitjançant el conveni regulador es regula la situació en la qual els excònjuges quedaran obligats. A més d’extingir el matrimoni es regularan aspectes de la vida conjugal com: l’ús de l’habitatge familiar, pensions, liquidació del règim econòmic familiar, guarda i custòdia de fills menors…

Divorci de mutu acord sense fills

A més d’extingir el matrimoni es regularà l’ús de l’habitatge familiar, pensions, liquidació del règim econòmic familiar... Es pot interposar una demanda de divorci en el jutjat competent de l'últim domicili familiar o del domicili de qualsevol dels dos cònjuges.
Ratificada la demanda es revisa i es dicta sentència recollint el contingut del conveni regulador i s’inscriu al registre civil. Per les parelles de fet el procediment és similar de dissolució de parella de fet.

Divorcis de mutu acord amb nens i sense béns

En aquest cas serà necessari un conveni regulador o un pla de parentalitat en el qual recollirà el règim de visites amb relació als menors. En el cas que un dels progenitors tingui la guarda i custodia a més s’estableix una pensió d’aliments. També es pot establir una guarda i custodia compartida en la que cada un dels progenitors paga les despeses del/s menor/s quan estan sota la seva guarda. El jutjat competent serà el del domicili on consten empadronats els menors. En aquest cas el Ministeri Fiscal s’encarrega de revisar el conveni o pla de parentalitat i acceptarà o s’oposarà a la demanda i contingut del conveni. En el cas d’oposició es pot esmenar o es pot celebrar judici. En la majoria de casos en què hi ha oposició s’esmena sense més problemes. En el cas de parelles de fet amb fills el procediment és similar: dissolució de parelles de fet i regulació de la guarda i custodia.

Divorcis de mutu acord sense fills i amb béns

El divorci de mutu acord sense fill i amb béns té la particularitat que es regula la liquidació econòmica del règim econòmic conjugal. A Catalunya regeix el règim econòmic de separació de béns mentre a Espanya regeix el règim econòmic de guanys. Mentre que a Catalunya els béns adquirits durant el matrimoni són béns que poden ser particulars de cada un dels cònjuges a Espanya són béns que s’atribuiran als cònjuges a parts iguals. En relació amb el règim econòmic matrimonial es pot determinar l’abast del mateix a través de capitulacions matrimonials. A més poden existir diferents pensions en relació amb la feina realitzada en atenció a les càrregues del matrimoni i al desequilibri econòmic de les parts. És molt important destacar que la liquidació econòmica per raó de divorci compta amb beneficis fiscals recomanant que es recullin mitjançant sentència.

divorcis de mutu acord amb fills i amb bens

El divorci de mutu acord amb fills i béns és el més complex (exceptuant el contenciós) doncs s’han de regular les relacions amb els fills menors i el repartiment dels béns afectes al règim econòmic matrimonial. Són processos més complexos.

Les parelles de fet

Les parelles de fet tenen un procés molt similar al que es regulen els mateixos aspectes que al matrimoni. Es regulen les relacions amb els fills (guarda i custodia) i es pot liquidar el règim econòmic repartint-se els béns.

Aquí pots trobar resposta a algunes de les preguntes més feqüents dels nostres clients.

FAQ

Preguntes Freqüents sobre els divorcis

Certificat d’empadronament de menys de 3 mesos de cadascun dels cònjuges, partida de naixement dels fills comuns menors, certificat literal de matrimoni.

Certificat d’empadronament: A l’ajuntament on s’estigui empadronat

Partida de naixement dels fills comuns menors: Al Registre civil a on us vau casar.

Certificat literal de matrimoni: Al registre civil a on us vau casar.

El procediment i els efectes són molt similars i oferim el mateix serveis al mateix preu.

El contingut del divorci de mutu acord i dissolució de parelles de fet i la guarda i custodia de fills és molt semblant per això oferim el mateix pressupost en els tres casos sempre que siguin de mutu acord.

Per acollir-se al preu mínim en qualsevol d’aquests processos cal tenir clar quin serà l’acord entre les parts i no fer canvis.

És relatiu. Pot tardar de 2 a 4 mesos. En alguns casos es tarda més fins a tenir la sentència ferma.

La nostra tramitació és ràpida sempre que es tingui clar l’acord entre les parts. Podem tardar com a mínim una setmana en presentar la demanda en la majoria de casos.

 1. Reunir la documentació.
 2. Arribar a l’acord dels efectes del divorci.
 3. Presentar la demanda amb el conveni o pla de parentalitat firmada.
 4. S’admet a tràmit la demanda i es fixa una data per la ratificació judicial.
 5. En el cas que hi hagi fills menors o un incapacitat es revisa el contingut pel ministeri Fiscal.
 6. Un cop analitzada la demanda i comprovat que es reuneixen els requisits legals per la seva aprovació judicial es dicta sentència reunint el contingut de l’acord.
 7. Amb la sentència l’acord ja és ferm obligant a les parts-
 8. S’inscriu el divorci al Registre Civil on constava el matrimoni.
 • Ràpid i econòmic: El procés de mutu acord es un procés àgil i més barat que el procés contenciós.
 • Es redueix considerablement el temps de la tramitació. Un procés contenciós pot durar anys fruit de la complexitat del cas, el col·lapse de l’administració de justícia, suspensions, recursos…
 • Control: El divorci de mutu acord té un efecte de control sobre el resultat del procés. Nio dependrà d’un tercer (el jutge) el resultat de la resolució de les vostres pretensions.
 • S’elimina l’element d’incertesa dels processos judicials.
 • Gestió emocional del conflicte: Els processos de mutu acord solen rebaixar la tensió entre les parts i milloren la relació entre les parts.
 • En molts casos un acord amistós és la millor garantia de no continuar en guerra amb l’altre part i aconseguir la millor gestió emocional del conflicte de ruptura en els processos de família.

Des de 499€+ IVA i procurador a part. El preu pot variar si es complica o s’han de fer canvis, negociacions o s’han de resoldre problemes addicionals. Recomanem que si us voleu acollir al preu mínim del servei tingueu mínimament clares les vostres pretensions.