Una veritable SEGONA OPORTUNITAT

Què és la Llei de segona oportunitat?

La Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat, de reducció de la càrrega financera i altres mesures socials es coneix popularment com a Llei de Segona Oportunitat. La regulació del mecanisme de segona oportunitat es troba en la Llei Concursal amb algunes modificacions.  Aquest mecanisme permet beneficiar-se de  l’exoneració de determinats deutes atenent el procés previst en aquesta llei i complint sempre els requisits legals. Aquesta norma i procés es consideren com una excepció a la normativa del  codi civil continguda en el seu article 1911: “El deutor respon al compliment de les obligacions amb tots els seus béns, presents i futurs”.

Per a qui és la Llei de segona oportunitat?

La Llei està pensada per a un persona física no empresarial i per a una persona física o jurídica empresarial, que no pugui fer front als deutes incorreguts. D’aquesta manera una persona física pot beneficiar-se d’una sèrie de prestacions que comportaran perdó, cancel·lació o exoneració de deutes amb una sèrie de requisits o circumstàncies.

Quins beneficis obtens de la llei de segona oportunitat?

Permet una segona oportunitat i aconsegueix el perdó d’un deute incapaç de pagar. S’aconsegueix l’exempció del pagament de les quantitats a determinar pel jutge. A més, aquesta exempció permetrà eliminar les dades de les llistes de delinqüència i poder tornar a aplicar-les per crèdit.

Quins són els requisits de la Llei de segona oportunitat?

Alguns dels requisits que s’han de complir per al reconeixement de la prestació prevista en el procés de segona oportunitat són:

  • Bona fe del sol·licitant
  • Concurs no declarat culpable. El concurs ha d’haver estat classificat com a fortuït: és a dir, no ha de ser un concurs considerat culpable, que és una manera de qualificar el concurs quan s’aprecia maldoing o falta greu del deutor.
  • Deute inferior € 5.000.000 €
  • Impossibilitat de pagament de deutes
  • Que s’hagués subscrit o almenys intentat un acord fora de tribunal.
  • Termini de 10 anys (només es pot demanar 1 vegada cada 10 anys)
  • No es pot tenir antecedents penals en els últims 10 anys per delictes contra: béns immobles, falsedat documental, fer públics els drets de la Seguretat Social o dels treballadors

Alguns requisits són interpretables o flexibles. Com a novetat tenim que segons la jurisprudència actual es pot aconseguir l’exempció al pagament de deutes amb hisenda.

La Sentència del Tribunal Suprem de 381/2019, de 2 de juliol, va prorrogar l’exempció de deutes a deutes contrets amb la Seguretat Social i Hisenda incorporant-los a la prestació de l’exempció de responsabilitats.

“El jutge ha d’escoltar primer les parts al creditor públic sobre les objeccions plantejades pel pla de pagaments, i atendre només aquells motius objectius que justifiquin la desaprovació del pla.”

Quines són les etapes del procés de la Llei de segona oportunitat?

El procés s’estructura en 3 fases: AEP, CC, BEPI.

1) La primera fase és l’Acord extraprotector de pagament (AEP).  Es tracta d’una fase fora de judici en la qual s’intenta arribar a un acord amb els creditors per evitar la insolvència. Aquesta fase la duu a terme notari, Cambra de Comerç o Registre Mercantil. Normalment es fa davant d’un notari i es nomena un mediador concursal. El mediador concursal intentarà arribar a un acord amb els creditors i si s’arriba al notari l’elevarà al públic, i les parts hauran de complir amb el que s’ha acordat.

2) A falta de la liquidació fora de termini, s’atén la fase judicial (Concurs Consecutiu)en quèel mediador assistirà a un procés concursal en el qual passarà a ser administrador concursal i liquidarà els béns embargats del deutor i s’abonaran els crèdits amb l’import resultant.

3) Al final del concurs i encara existents deutes que no s’hagin pogut abonar amb la liquidació dels actius del deutor és capaç de proposar un pla de pagament i /o la sol·licitud de concessió de l’Exempció de la Responsabilitat Insatisfeta (BEPI).

Efectes de la liquidació no judicial (AEP)

Els efectes més rellevants i útils de l’ASP són:

  • El deutor podrà continuar amb la seva activitat laboral i conservar les competències d’administració i disposició però sense possibilitat de realitzar actes d’administració o disposició extraordinària.
  • Generalment s’aturaran les execucions judicials en curs i no es podran iniciar més execucions.
  • Se suspèn la meritació d’interessos.

Efectes del Concurs Consecutiu (CC)

Sobre els crèdits: Hi ha el venciment anticipat de tots els crèdits ajornats.

Sobre els contractes: Es poden rescindir.

Sobre procediments judicials: No es podran iniciar noves reclamacions i les que estiguin en curs quedaran paralitzades.

En aquest procés s’acordarà si el concurs ha estat culpable o no.

Efectes de l’exempció de responsabilitats no satisfetes (BEPI)

Perquè s’assoleixi l’exoneració de la Responsabilitat Insatisfeta (BEPI), s’exigirà que el concurs no es declari culpable i hagi de ser qualificat de fortuït. Això permetrà l’exempció del pagament de la responsabilitat de forma irrevocable i permanent.

Els deutes s’extingiran transcorreguts 5 anys des de la prestació d’exempció de passius no satisfets (BEPI). Durant aquests 5 anys, si el deutor passa a millor fortuna, els creditors podran exigir el pagament dels deutes. .

Quina documentació es requereix?

És habitual necessitar, entre d’altres, la documentació següent:

Dades del vehicle propietat del deutor.

Certificats de comptes bancaris propietat del deutor.

Desviació de la casa i nota senzilla.

Informació sobre plans de pensions o plans d’estalvi.

Relació de deutes: nom, adreça, correu electrònic dels creditors, import aproximat del deute.

Tots els contractes de préstec o targeta.

Deute hipotecari pendent.

Obrir processos judicials i dades de les parts i reclamacions.

Relació de despeses fixes mensuals com lloguer, hipoteca, llum, aigua, gas, telèfon, assegurances, vehicles, gasolina, transport, roba i calçat, aliments…

Les 3 últimes nòmines o justificants d’ingressos.

Les 3 últimes declaracions de renda.

Certificat d’antecedents penals.

Certificat de naixement i registre.

Conclusió

El mecanisme establert per la Llei de segona oportunitat és cada vegada més rellevant en elcontext actual. LaCOVID19 ha provocat un context recessiu en el qual moltes persones s’han vist obligades a tramitar aquest procés augmentant més d’un 130% les peticions per a això.

La mala configuració jurídica d’aquest dret provoca que els professionals que hi participen (mediador en fase preconcursal i administrador concursal) no puguin cobrar les seves quotes, la qual cosa no els eximeix d’assumir les responsabilitats establertes per la llei. Això condueix a una situació en què aquests professionals renuncien als seus càrrecs i és difícil continuar aquest procediment.

Diferents col·legis d’advocats han posat a disposició diferents guies del procediment de segona oportunitat. Feu clic aquí per accedir a l’ICAB. Davant la complexitat d’aquest procediment, també s’ha creat una Guia de Bones Pràctiques.  

segona oportunitat 3
segona oportunitat 3

Social:

Articles relacionats

Comprar vivienda malgrat de mar

¿És bon moment per a comprar un habitatge?

Hi ha moltes particularitats en el mercat dels béns immobles. Els factors que poden determinar l’oportunitat o l’èxit en la inversió o comprar d’un bé immoble dependran en cada cas.