Com reduir o extingir la pensió d’aliments

Avui explicarem com poder reduir o, fins i tot, extingir la pensió d'aliments derivada d'un divorci.
pension alimentos reduccion extincion

Es pot extingir o reduir la pensió d’aliments?

La resposta Sí. La pensió a favor dels descendents es pot extingir a partir de la majoria d’edat amb determinats requisits. 

D’acord amb l’article 152 del nostre Codi Civil, són motius de cessament de l’obligació: 

Article 152 CC: L’obligació de prestar aliments també cessarà:

 1. Per mort de l’alimentista.
 2. Quan la fortuna de l’obligat a donar-los s’ha reduït fins al punt de no poder satisfer-los sense descuidar les seves pròpies necessitats i les de la seva família.
 3. Quan l’alimentista pugui exercir un ofici, professió o indústria, o hagi adquirit una destinació o gaudeixi de millor fortuna, de manera que no sigui necessari per a la seva subsistència.
 4. Quan l’alimentista, sigui o no hereu forçós, ha comès alguna de les accions que siguin causa de desheretament.
 5. Quan l’alimentista sigui descendent de l’obligat a donar aliments, i la necessitat d’aquest últim prové de mala conducta o falta d’aplicació ala treballar, mentre persisteixi aquesta causa.

A Catalunya, les següents són causes d’extinció o reducció de la pensió segons el Codi Civil de Catalunya:

D’acord amb el que estableix l’article 233.7 del Ccat, l’extinció o disminució es podrà concedir quan ens trobem davant d’una alteració substancial de les circumstàncies concurrents en el moment de l’emissió de les mesures definitives.   

També es podrà extingir o reduir el manteniment davant la falta de proporcionalitat d’acord amb l’article 237.7 del Ccat.  

Segons l’article 23-9 del Cccat, la quantitat ha de ser proporcional “la pensió d’aliments es determina en proporció a les necessitats dels alimentats i als mitjans i possibilitats econòmiques de la persona o persones obligades a facilitar-la pensió d’aliments”.

Si el motiu de la fixació de la quantia fos el desequilibri econòmic entre els progenitors, un canvi substancial en aquestes circumstàncies econòmiques pot justificar una reducció de la pensió d’aliments

Les causes més comunes de l’extinció de la pensió solen ser un canvi en les circumstàncies econòmiques de qui paga la pensió d’aliments o la insuficient capacitat econòmica del treballador per tenir un lloc de treball que satisfaci la seva subsistència.

El Tribunal Suprem també pot permetre extingir el pagament de la pensió d’aliments als fills majors d’edat per falta de relació amb el progenitor obligat al pagament de la pensió d’aliments com recull la sentència del Tribunal Suprem de data 12 de febrer de 2019.

En cas que no es pugui extingir, es pot reduir?

És habitual en les reclamacions de extinció de pensió d’aliments sol·liciten també subsidiàriament una reducció del la pensió d’aliments. 

En els casos en què no es pugui extingir, es podrà decidir reduir-la en els casos en què hi hagi un canvi substancial en els motius que es ven tenir en compte en la sentència que establia les mesures.   

Quina documentació es necessita per iniciar un procés de modificació de mesures? 

La documentació inicial que es necessita per estudiar el cas i iniciar la reclamació correspondria a la sentència que es pretén modificar i normalment documentació econòmica de l’obligat al pagament de la pensió (documentació justificativa d’ingressos i despeses).

Quan no tens ingressos, s’ha de pagar igualment la pensió d’aliments? 

Sí. S’ha d’iniciar un procés de modificació de mesures en el qual un jutge decideixi si l’extingeix o el manté.

No hi ha excusa per evitar el pagament de la pensió. A més, es pot incórrer en responsabilitat penal per un delicte d’impagament de pensions en virtut de l’article 227 del Codi Penal.   

En el cas dels embargaments no hi ha límits i es pot embarassar per sobre del salari mínim interprofessional en aplicació dels articles 607 i 608 de la Llei d’Enjudiciament Civil.

Com s’extingeix la pensió d’aliments? 

L’extinció de la pensió no és un procés automàtic. Es un procés regulat  als articles 770 i 775 de la LEC en ell que s’estableix un procés  judicial de mutu acord o modificació contenciosa de mesures per determinar l’extinció de la pensió dels fills majors d’edat o la reducció dels fills  menors.

Si s’han cobrat erròniament quantitats, es pot reclamar la  seva devolució?  

Són nombroses les sentències que estableixen la devolució retroactiva de les quantitats indegudament rebudes considerant-les un cas d’enriquiment injust.  

Podem citar la sentència de l’Audiència de Madrid, Secció 22.ª, de 29 de gener de 2002 en la qual es fixa  la retroactivitat des del moment de la interposició de la demanda mentre que en altres la retroactivitat pot arribar al moment en què es van modificar les circumstàncies que van donar lloc a la modificació de mesures com la sentència de l’Audiència de la Corunya, Secció 4.ª, 259/2007.  

Quant de temps dura el procés de modificació de mesures?

El procés pot tardar, orientativament, de 5 a 8 mesos i es pot allargar a més d’un any en funció de si és contenciós i dels recursos que es poden fer. El termini és relatiu la càrrega que tingui el jutjat i el personal disponible.

Es pot reduir el termini?

Per motius d’urgència i necessitat, es podrà sol·licitar l’adopció de mesures cautelars en què es pugui celebrar una audiència en el termini de 20 dies segons l’article 730.2 de la LEC.

Qui paga el procés? 

El perdedor de la demanda pot ser sentenciat al pagament de les despeses processals i ha d’abonar les despeses de l’altra part (advocat i procurador) segons l’article 394 de la LEC:

394.1. LEC: En els procediments declaratius, s’imposaran les despeses de primera instància a la part que hagi vist rebutjades totes les seves pretensions, excepte que el tribunal apreciï que el cas presentés seriosos dubtes de fet o de dret.

També pot haver-hi sentència en costes quan hi ha desistiment (article 395LEC).  

En els casos d’estimació parcial o en què no hi hagi condemna al pagament de les despeses processals cada part abonarà les seves despeses. 

Quines són les fases del procés?  

 1. Preparació de la demanda per part de l’advocat.  En aquesta etapa és necessari recollir proves suficients. Per aquest motiu, normalment es requerirà la documentació següent:
 • Última sentència 
 • Vida laboral
 • Últimes declaracions de renda
 • Sentència de divorci, separació o custòdia i custòdia
 • Extractes de comptes bancaris
 • També se sol·licitarà informació relativa l’altra part.
 1. Presentació de la demanda de modificació de mesures que sol·licitin l’extinció de la pensió d’aliments dels fills majors d’edat i subsidiàriament la seva reducció.
 2. Admissió de la demanda per part del tribunal.  
 3. Notificació a la part demandada amb un termini de 20 dies hàbils per respondre.  
 4. En el cas de sol·licitar un advocat designat d’ofici, el procés s’allarga en haver de designar l’advocat. 
 5. Celebració del judici.   En aquesta etapa es practiquen les proves i és el judici queda vist per a sentència.
 6. Sentència en la qual s’estima la modificació de mesures, la seva extinció, desestimació de la reclamació o s’estima parcialment.  
 7. Recurs.  Com a particularitat, quan es fa un recurs, es manté l’obligació de pagament fins que es resolgui el recurs i la sentència en apel·lació sigui ferma (article 774.5 de la LEC).

Social:

Articles relacionats

Comprar vivienda malgrat de mar

¿És bon moment per a comprar un habitatge?

Hi ha moltes particularitats en el mercat dels béns immobles. Els factors que poden determinar l’oportunitat o l’èxit en la inversió o comprar d’un bé immoble dependran en cada cas.